leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Poradnik VAT nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Moment powstania obowiązku podatkowego przy umowie leasingu operacyjnego

Umowa leasingu zdefiniowana została w art. 7091 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). W myśl tego przepisu przez umowę leasingu finansujący (leasingodawca) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do nabycia rzeczy od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddania tej rzeczy korzystającemu (leasingobiorcy) do używania albo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się do zapłacenia finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenia pieniężnego, równego co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

W świetle przepisów ustawy o VAT umowa leasingu kapitałowego uznawana jest za dostawę towarów, natomiast umowę leasingu operacyjnego rozlicza się w podatku VAT w sposób zbliżony do najmu czy dzierżawy, a zatem tak jak usługę.

Na podstawie umowy leasingu operacyjnego leasingodawca udostępnia leasingobiorcy daną rzecz na pewien okres, a pobierane z tego tytułu opłaty nie pokrywają w całości wartości tej rzeczy. Przedmiot leasingu amortyzuje się u kolejnych leasingobiorców.

Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, w przypadku świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług stałej obsługi prawnej i biurowej - obowiązek podatkowy powstaje zasadniczo z chwilą wystawienia faktury (zasada ta nie dotyczy importu usług). Reguła ta ma zastosowanie wówczas, gdy faktura jest wystawiona terminowo, czyli nie później, niż z upływem terminu płatności. Jeżeli w tym terminie faktura nie będzie wystawiona, obowiązek podatkowy powstanie z upływem terminu płatności.

Przykład

Termin płatności raty leasingowej za listopad 2017 r. na podstawie umowy leasingu operacyjnego ustalono na dzień 15 grudnia 2017 r. Faktura została wystawiona 24 listopada, natomiast leasingobiorca uregulował należność w dniu 5 grudnia 2017 r. Obowiązek podatkowy w VAT po stronie leasingodawcy powstał z chwilą wystawienia faktury - czyli 24 listopada 2017 r.

Przykład

Na dzień 18 grudnia 2017 r. ustalono termin płatności raty leasingowej za listopad 2017 r., jednak leasingodawca nie wystawił faktury. Leasingobiorca uregulował należność w terminie płatności, zatem obowiązek podatkowy po stronie leasingodawcy powstał w dniu 18 grudnia 2017 r.

Leasingodawca, który zawarł umowę leasingu z podatnikiem VAT, powinien wystawiać faktury dokumentujące raty leasingowe. Fakturę za usługę leasingu należy wystawić najpóźniej z upływem terminu płatności. Ustawodawca umożliwił wcześniejsze wystawienie takiej faktury, pod warunkiem jednak, że będzie zawierać ona informacje, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Natomiast dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej leasingodawca nie ma obowiązku wystawiania faktur - nawet na ich żądanie. Jeżeli podatnik nie wystawi faktury, obowiązek podatkowy powstanie z upływem terminu płatności. Natomiast jeżeli podatnik - pomimo braku takiego obowiązku - wystawi fakturę i zrobi to przed upływem terminu płatności, data wystawienia tej faktury wyznaczy termin powstania obowiązku podatkowego.

www.LeasingOperacyjny.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60