leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014

Operacyjny leasing zwrotny

Pod koniec 2010 r. wykupiliśmy z firmy leasingowej maszynę, która została w pełni zamortyzowana na początku 2014 r. W drugim półroczu 2014 r. sprzedaliśmy maszynę firmie leasingowej i wzięliśmy ją ponownie w leasing operacyjny na 24 miesiące. Jak zaksięgować powyższą operację gospodarczą? Czy powstały zysk na sprzedaży powinien być rozliczany w czasie?


Istota leasingu zwrotnego

Jeżeli przyszły leasingobiorca sprzedaje firmie leasingowej określony składnik majątku (np. maszynę specjalistyczną), a następnie bierze go w używanie na podstawie zawartej z tą firmą umowy leasingu – to taką transakcję określa się mianem "leasingu zwrotnego".

Ustawa o rachunkowości nie reguluje pojęcia leasingu zwrotnego i nie są w niej uregulowane zasady ujmowania tego rodzaju operacji w księgach rachunkowych. Dlatego jednostki mogą zastosować rozwiązanie zawarte w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (KSR nr 5). Stosowanie krajowych standardów nie jest obowiązkowe.

Z przepisów zawartych w KSR nr 5 (pkt VIII. "Leasing zwrotny") wynika m.in., że pierwszy etap leasingu zwrotnego (tutaj: sprzedaż firmie leasingowej przedmiotu umowy przez jego dotychczasowego właściciela), jednostka ujmuje w swoich księgach rachunkowych tak samo, jak typową umowę sprzedaży. Oznacza to, że jeśli przykładowo przedmiotem sprzedaży jest środek trwały, to transakcję tę księguje się jak sprzedaż środka trwałego.

Sprzedaż środka trwałego może być zaewidencjonowana w następujący sposób:

1. Faktura dokumentująca sprzedaż:
      – Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" – wartość brutto,
      – Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne" – wartość netto,
      – Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT
         należnego" – kwota VAT, jeżeli transakcja podlega opodatkowaniu.
2. Wyksięgowanie środka trwałego z ewidencji (LT):
      – Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych" – wartość
         dotychczasowego umorzenia,
      – Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" – nieumorzona
         wartość środka trwałego (wartość netto),
      – Ma konto 01 "Środki trwałe" – wartość początkowa środka trwałego.

W przypadku pierwszego etapu transakcji leasingu zwrotnego, zbywca przedmiotu umowy wykazuje wyłącznie zysk lub stratę na transakcji. W sensie ekonomicznym nie dochodzi do typowej umowy sprzedaży.


Ewidencja operacyjnego leasingu zwrotnego w księgach korzystającego

Jeżeli umowa leasingu ma charakter leasingu operacyjnego, a transakcja sprzedaży została przeprowadzona przy zastosowaniu cen odpowiadających wartości rynkowej przedmiotu leasingu (co dotyczy ceny sprzedaży i opłat leasingowych), to ewentualne zyski lub straty ze sprzedaży przedmiotu leasingu wpływają u korzystającego na wynik finansowy okresu sprzedaży.

W sytuacji jednak gdy poniesioną na sprzedaży przedmiotu leasingu stratę rekompensują przyszłe opłaty leasingowe niższe od rynkowych, to stratę rozlicza się w czasie przez okres leasingu. Operację tę ujmuje się w księgach rachunkowych, zapisem:

      – Wn konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe",
      – Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Następnie stratę odpisuje się w koszty proporcjonalnie do opłat leasingowych, przez okres trwania umowy leasingu, zapisem:

      – Wn konto 40-2 "Usługi obce" lub konto zespołu 5,
      – Ma konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe".

O ile – na odwrót – cena sprzedaży przewyższa wartość rynkową przedmiotu leasingu, to kwotę przekraczającą wartość rynkową rozlicza się w czasie przez okres trwania leasingu, odpowiednio rozliczając opłaty leasingowe. Operację tę można ująć w księgach rachunkowych, zapisem:

   1) różnica pomiędzy ceną sprzedaży a wartością rynkową przedmiotu
        leasingu:
      – Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      – Ma konto 84 "Rozliczenie międzyokresowe przychodów",
   2) rozliczenie opłaty leasingowej:
      – Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
      – Ma konto 40-2 "Usługi obce" lub konto zespołu 5.

Przykład

I. Założenia:

1. Korzystający zawarł umowę zwrotnego leasingu operacyjnego i sprzedał przedmiot umowy (maszynę specjalistyczną) ze stratą, uzgadniając z finansującym opłaty leasingowe na poziomie niższym od rynkowych. Wartość bilansowa netto przedmiotu umowy wynosiła: 80.000 zł, cena sprzedaży netto: 70.000 zł. Umowę leasingu operacyjnego zawarto na 3 lata. Harmonogram opłat kształtował się następująco:

1. rok 2. rok 3. rok Razem
25.500 zł 24.500 zł 23.000 zł 73.000 zł

2. Jednostka rozlicza koszty wyłącznie na kontach zespołu 4.

II. Ustalenie i rozliczenie wyniku na sprzedaży przedmiotu leasingu:

1. Cena sprzedaży netto przedmiotu leasingu: 70.000 zł.

2. Wartość bilansowa przedmiotu leasingu: 80.000 zł (tj. wartość początkowa: 100.000 zł minus dotychczasowe umorzenie: 20.000 zł).

3. Strata na sprzedaży w wysokości różnicy ceny sprzedaży i wartości bilansowej: 70.000 – 80.000 zł = – 10.000 zł.

4. Rozliczenie straty na sprzedaży przedmiotu leasingu proporcjonalnie do wysokości opłat leasingowych:

1. rok 2. rok 3. rok
(25.500 zł : 73.000 zł) × 10.000 zł
= 3.493,15 zł
(24.500 zł : 73.000 zł) × 10.000 zł
= 3.356,16 zł
(23.000 zł : 73.000 zł) × 10.000 zł
= 3.150,69 zł

III. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FS – sprzedaż środka trwałego:      
   a) wartość brutto sprzedaży 86.100,00 zł 24  
   b) VAT należny 16.100,00 zł   22-2
   c) wartość netto 70.000,00 zł   76-0
2. LT – wyksięgowanie środka trwałego z ewidencji bilansowej:      
   a) dotychczasowe umorzenie 20.000,00 zł 07-1 01
   b) wartość nieumorzona 80.000,00 zł 76-1 01
3. PK – ujęcie straty do rozliczenia w czasie 10.000,00 zł 65 76-0
4. FZ – miesięczna opłata leasingowa:      
   a) wartość brutto opłaty 2.613,75 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 488,75 zł 22-1 30
   c) wartość netto opłaty: 25.500 zł : 12 m-cy =  2.125,00 zł 40-2 30
5. PK – rozliczenie straty na sprzedaży: 3.493,15 zł : 12 m-cy =  291,10 zł 40-2 65

IV. Księgowania:

Ewidencja operacyjnego leasingu zwrotnego w księgach korzystającego


Ewidencja zysku na sprzedaży, w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa od wartość rynkowej

Przykład

I. Założenia:

Pod koniec 2010 r. jednostka wykupiła z firmy leasingowej maszynę za kwotę: 42.806,80 zł netto. Urządzenie zostało w pełni zamortyzowane na początku 2014 r. W drugim półroczu jednostka sprzedała maszynę firmie leasingowej za kwotę: 120.000 zł netto i wzięła ją w leasing operacyjny na 24 miesiące. Wartość urządzenia na podstawie umowy leasingowej wynosi: 128.000 zł netto.

II. Rozliczenie wyniku na sprzedaży przedmiotu leasingu:

1. Cena sprzedaży netto przedmiotu leasingu: 120.000 zł.

2. Wartość bilansowa przedmiotu leasingu: 0 zł.

3. Wartość rynkowa przedmiotu leasingu: 128.000 zł.

4. Zysk na sprzedaży w wysokości różnicy ceny sprzedaży i wartości bilansowej: 120.000 zł – 0 zł = 120.000 zł.

5. Cena sprzedaży (120.000 zł) jest niższa od wartości godziwej (128.000 zł). W takim przypadku zysk ze sprzedaży wpływa na wynik finansowy okresu sprzedaży.

III. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FS – sprzedaż środka trwałego:      
   a) wartość brutto sprzedaży 147.600,00 zł 24  
   b) VAT należny 27.600,00 zł   22-2
   c) wartość netto 120.000,00 zł   76-0
2. LT – wyksięgowanie środka trwałego z ewidencji bilansowej 42.806,80 zł 07-1 01

Uwaga: Faktury z tytułu czynszu leasingowego księguje się na zasadach ogólnych.

IV. Księgowania:

Ewidencja zysku na sprzedaży

www.LeasingOperacyjny.pl - Ewidencja księgowa leasingu:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.