leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 1.06.2020

Cesja umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego - wybrane zagadnienia

Powszechną praktyką jest, że podmioty gospodarcze wykorzystują w prowadzonej działalności samochody osobowe, na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Nie należą do rzadkości sytuacje, w których dotychczasowy leasingobiorca "odstępuje" nowemu leasingobiorcy prawo do leasingu - w ramach cesji umowy leasingu. Z reguły nowy leasingobiorca wypłaca dotychczasowemu tzw. odstępne, tj. wynagrodzenie za przejęcie prawa do umowy leasingu.

Zdarza się także, że odstępne nie jest wymagane, np. gdy dotychczasowy leasingobiorca znalazł się w trudnej sytuacji finansowej/ekonomicznej i chce jak najszybciej zrezygnować z leasingu, który jest dla niego nieopłacalny. Tak może być zwłaszcza w sytuacji spowodowanej koronawirusem.

W artykule tym odnosimy się do wybranych kwestii związanych z rozliczeniem - u nowego leasingobiorcy - cesji leasingu operacyjnego samochodu osobowego dokonanej w 2020 r., na gruncie VAT, podatku dochodowego oraz z jej ujęciem w księgach rachunkowych. Przyjęliśmy, że umowa leasingu dla celów podatkowych stanowi leasing operacyjny, a dla celów bilansowych - finansowy.

1. Odliczenie VAT od wydatków związanych z cesją leasingu operacyjnego

Prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej odstępne

Dla celów VAT odstępne z tytułu przejęcia praw wynikających z umowy leasingu operacyjnego traktowane jest jako wynagrodzenie za usługę. Dotychczasowy leasingobiorca wystawia z tego tytułu fakturę na rzecz nowego leasingobiorcy.

Z kolei nowy leasingobiorca, który będzie wykorzystywał "przejęty" samochód na potrzeby czynności opodatkowanych VAT, będzie miał prawo do odliczenia VAT z takiej faktury (jeśli samochód będzie wykorzystywany zarówno do czynności opodatkowanych, jak i zwolnionych z VAT, to podatnik będzie miał prawo odliczać VAT z zastosowaniem wskaźnika proporcji; kwestię tę tu pomijamy).

Przypominamy, że w przypadku pojazdów samochodowych (w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (tj. m.in. samochodów osobowych), podatnicy mogą odliczać generalnie 50% kwoty VAT naliczonego od wydatków związanych z tymi pojazdami, np. od wydatków dotyczących używania tych pojazdów na podstawie umowy leasingu, związanych z tą umową.

Pełne (tj. 100%) prawo do odliczenia VAT od ww. wydatków jest możliwe po spełnieniu dodatkowych warunków, m.in. gdy pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, co powinna potwierdzać prowadzona przez podatnika ewidencja przebiegu pojazdu.

Przyjmuje się, że powyższe regulacje stosuje się także do odliczania VAT od odstępnego z tytułu cesji umowy leasingu.

wykrzyknik Jeśli samochód osobowy, "przejęty" w ramach cesji umowy leasingu operacyjnego będzie wykorzystywany także do celów innych niż działalność gospodarcza opodatkowana VAT (np. do celów prywatnych podatnika, jego pracowników, itp.), wówczas podatnik (nowy leasingobiorca) może odliczyć 50% kwoty VAT naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej odstępne.

Podobnie wynika m.in. z interpretacji indywidualnych Dyrektora KIS z 22 listopada 2018 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.589.2018.3.DC oraz z 14 sierpnia 2018 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.481.2018.2.MJ. W drugiej z tych interpretacji organ podatkowy stwierdził, że wydatek z tytułu przejęcia umowy leasingu jest bezpośrednio związany z pojazdem samochodowym, gdyż przejęcie praw do umowy leasingu tego pojazdu umożliwia podatnikowi korzystanie z niego w prowadzonej działalności gospodarczej. Według organu podatkowego:

"(...) Wydatek związany z przejściem praw do pojazdu samochodowego z dotychczasowego leasingobiorcy na Wnioskodawcę nie należy do kategorii kosztów ogólnych związanych z prowadzoną przez Wnioskodawcę opodatkowaną działalnością gospodarczą, od których przysługuje prawo do odliczenia na zasadach ogólnych. Nabycie prawa do wykorzystywania samochodu osobowego na podstawie cesji umowy leasingu wywołuje u nabywcy takie same skutki podatkowe jak w przypadku nabycia przez niego prawa do użytkowania samochodu osobowego bezpośrednio u leasingodawcy. (...) odliczenia podatku naliczonego od ww. wydatku nie można dokonywać z pominięciem regulacji zawartych w treści art. 86a ustawy (o VAT - przyp. red.).

Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowy samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą.

(...) Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej przekazanie praw do umowy leasingu samochodu osobowego użytkowanego do celów mieszanych (...)."

Prawo do odliczenia VAT od rat leasingowych

Nowy leasingobiorca odlicza VAT od rat leasingowych od "przejętej" umowy leasingu na analogicznych zasadach, jak gdyby od razu zawarł umowę leasingu z leasingodawcą. Może on zatem odliczyć VAT od rat leasingowych w takim zakresie, w jakim leasingowany samochód osobowy jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych, z uwzględnieniem ww. limitu w wysokości 50% (podobnie jak przy odliczaniu VAT od odstępnego).

Moment odliczenia VAT od odstępnego/rat leasingowych

Zasadą jest, że w przypadku usług prawo do odliczenia VAT przysługuje podatnikowi:

 • w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych (lub importowanych) przez podatnika usług powstał obowiązek podatkowy, 
   
 • nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

W ustawie o VAT nie określono, co należy rozumieć przez "wykonanie usługi" (pomijamy tu usługi przyjmowane częściowo lub rozliczane w tzw. okresach rozliczeniowych). Zgodnie z przyjętą praktyką, usługę uznaje się za wykonaną w momencie, w którym podatnik zakończył wszystkie czynności związane z jej świadczeniem.

W przypadku cesji umowy leasingu najwłaściwiej jest przyjąć, że momentem wykonania usługi przez dotychczasowego leasingobiorcę (w zakresie opodatkowania odstępnego) jest moment przekazania nowemu leasingobiorcy przedmiotu leasingu i zakończenia wszelkich formalności związanych z cesją. W okresie rozliczeniowym, w którym przypada ten moment, powstaje obowiązek podatkowy w VAT (o ile wcześniej dotychczasowy leasingobiorca nie otrzymał odstępnego), a nowy leasingobiorca może odliczyć VAT, o ile otrzymał fakturę dokumentującą odstępne. Jeśli nie otrzymał takiej faktury, to z odliczeniem VAT musi "poczekać" do jej otrzymania.

Natomiast w przypadku usługi leasingu podatkowo operacyjnego obowiązek podatkowy w VAT powstaje u usługodawcy generalnie z chwilą wystawienia faktury (jeśli faktura została wystawiona przed upływem terminu płatności). W związku z tym, prawo do odliczenia VAT od raty leasingowej powstanie u podatnika (nowego leasingobiorcy) w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał on fakturę dokumentującą tę ratę.

Dodajmy, że jeśli podatnik nie odliczy VAT w "podstawowym okresie", to może tego dokonać w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

2. Rozliczenie cesji umowy leasingu operacyjnego dla celów podatku dochodowego

Raty leasingowe a limit opłat ujmowanych w kosztach podatkowych

Od 1 stycznia 2019 r. nie stanowią kosztów uzyskania przychodów opłaty wynikające m.in. z umowy leasingu, dotyczące samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł (225.000 zł w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym) pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy. Powyższa kwota obejmuje także VAT, który zgodnie z przepisami o VAT nie podlega odliczeniu. Jeśli opłata, w tym czynsz, z tytułu umowy leasingu została skalkulowana w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego, do tej części opłaty, która obejmuje koszty eksploatacji samochodu osobowego, stosuje się przepisy dotyczące kosztów używania samochodu osobowego.

W przypadku samochodu osobowego oddanego do używania na podstawie umowy leasingu, limit w wysokości 150.000 zł/225.000 zł stosuje się do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego, tj. do części kapitałowej opłat leasingowych.

Zatem ujmując w kosztach podatkowych ratę leasingową, nowy leasingobiorca stosuje limit w wysokości 150.000 zł/225.000 zł wyłącznie do kapitałowej części raty leasingowej. Limit ten nie dotyczy natomiast części odsetkowej raty leasingowej.

Cesja leasingu a limit opłat ujmowanych w kosztach podatkowych

Do końca 2018 r. opłaty leasingowe były ujmowane w kosztach podatkowych w pełnej wysokości, bez żadnego limitu, niezależnie od wartości samochodu. Z przepisów przejściowych do ustawy nowelizującej (art. 8 ustawy nowelizującej, Dz. U. z 2018 r. poz. 2159) wynika, że:

 • do umów leasingu dotyczących samochodu osobowego, zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r., stosuje się przepisy ustawy o PDOP i ustawy o PDOF w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją, tj. do końca 2018 r. (czyli bez limitu),
   
 • w przypadku umów leasingu zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., tj. limit w wysokości 150.000 zł/225.000 zł.

MFMinisterstwo Finansów (dalej: MF) w objaśnieniach podatkowych wydanych w dniu 9 kwietnia 2020 r. (o objaśnieniach tych pisaliśmy w BI nr 13 z 1 maja 2020 r., przedstawiamy je także obszernie w dodatku nr 18 dołączonym do tego numeru BI) wskazało, że zmiana umowy, powodująca konieczność rozliczania zawartych umów leasingu według przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., musi mieć charakter istotnej zmiany treści stosunku prawnego łączącego strony, niewynikającej z treści samej umowy. Taką istotną zmianą jest np. zmiana strony umowy (np. cesja leasingu).

Podobne stanowisko prezentują organy podatkowe (zob. np. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z 28 kwietnia 2020 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.249.2020.1.AP).

wykrzyknik Niezależnie od tego, czy "pierwotna" umowa leasingu operacyjnego została zawarta do końca 2018 r., czy też później - zdaniem MF - nowy leasingobiorca, ujmując w kosztach podatkowych raty leasingowe od "przejętego" (w ramach cesji umowy leasingu) samochodu osobowego, jest zobowiązany stosować limit w wysokości 150.000 zł/225.000 zł.

WSAInne stanowisko zajął natomiast WSA w Gliwicach w wyroku z 5 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/Gl 1186/19 (orzeczenie nieprawomocne). W wyroku tym sąd odnosił się do sytuacji, w której podatnik zamierzał wnieść prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo w formie aportu do spółki cywilnej. Jednym z elementów przedsiębiorstwa była umowa leasingu samochodu osobowego, zawarta w 2018 r. Treść umowy zezwalała na przeniesienie praw i obowiązków korzystającego na inny podmiot. Kontrakt leasingowy miał być kontynuowany na tych samych zasadach, z zachowaniem określonego w umowie terminu i wysokości rat leasingowych. Zamierzano zawrzeć stosowny aneks, nie wprowadzając jednak zmian do jakichkolwiek warunków umowy. Sąd uznał, że w omawianym przypadku nie doszło do zmiany umowy (w znaczeniu art. 8 ust. 2 ustawy nowelizującej) i w konsekwencji rozliczenie umowy leasingu, która jako element przedsiębiorstwa została wniesiona aportem do spółki cywilnej, podlega zasadom określonym w ustawie o PDOF w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r.

Zaznaczamy, że ww. wyrok zapadł w indywidualnej sprawie i dodatkowo nie jest on jeszcze prawomocny. Jeśli podatnik (nowy leasingobiorca) nie chce wejść w spór z organem podatkowym, to bezpieczniej będzie rozliczać opłaty leasingowe według przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Wartość samochodu będącego przedmiotem leasingu

Jak wspomnieliśmy, ustalając kwotę opłaty, wynikającej z umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego, która może zostać ujęta w kosztach podatkowych, należy ustalić proporcję, w jakiej kwota 150.000 zł/225.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy. MF wyjaśniło (w ww. objaśnieniach), że wartość samochodu to wartość netto wynikająca z umowy, powiększona o podatek VAT, który zgodnie z przepisami o VAT nie podlega odliczeniu. Wartość samochodu wynikająca z umowy musi odpowiadać faktycznej (aktualnej) wartości rynkowej takiego samochodu na dzień jej zawarcia.

W przypadku cesji umowy leasingu powstają wątpliwości, czy wartością samochodu jest wartość rynkowa z dnia zawarcia "pierwotnej" umowy leasingu, czy z dnia cesji umowy leasingu. Naszym zdaniem, właściwsze jest przyjęcie drugiego rozwiązania. Jeśli zatem wartość rynkowa samochodu osobowego ustalona na dzień cesji umowy leasingu nie przekracza 150.000 zł/225.000 zł, to podatnik (nowy leasingobiorca) może ujmować raty leasingowe w kosztach podatkowych w pełnej wysokości. Jeśli jednak wartość ta przekracza ww. limit, to raty leasingowe (w części kapitałowej) podlegają ujęciu w kosztach podatkowych w odpowiedniej proporcji.

Podobnie wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 22 października 2019 r., nr 0115-KDIT2-3.4011.379.2019.2.PS, dotyczącej zmiany umowy leasingu na skutek wniesienia przedsiębiorstwa (w tym samochodu osobowego będącego przedmiotem leasingu) w formie aportu do spółki kapitałowej.

Przykład

Spółka z o.o. "przejęła" w marcu 2020 r., w ramach cesji umowy leasingu operacyjnego, samochód osobowy. Wartość samochodu (wartość rynkowa), wynikająca z "pierwotnej" umowy leasingu operacyjnego, zawartej w grudniu 2018 r., wynosiła 160.000 zł. Wartość rynkowa samochodu na dzień cesji umowy leasingu operacyjnego wyniosła 94.000 zł. Kierując się stanowiskiem organów podatkowych, ujmując w kosztach podatkowych raty leasingowe (w części kapitałowej raty), należy generalnie stosować przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. Ze względu jednak na to, iż wartość samochodu na dzień cesji umowy leasingu nie przekracza 150.000 zł, to cała wartość raty leasingowej podlega zaliczeniu do kosztów podatkowych.

Wspomnijmy, że według organów podatkowych część odsetkowa raty leasingowej to u podatników CIT koszt finansowania dłużnego, ujmowany w kosztach podatkowych z uwzględnieniem art. 15c ustawy o PDOP (pisaliśmy o tym w Biuletynie Informacyjnym nr 5 z 10.02.2020 r.).

Odstępne zapłacone z tytułu cesji umowy leasingu

W sytuacji, gdy samochód osobowy "przejęty" przez nowego leasingobiorcę (w drodze cesji umowy leasingu operacyjnego) będzie wykorzystywany przez niego na potrzeby prowadzonej działalności, to odstępne wypłacone w celu "przejęcia" tego pojazdu może zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wydatek ten wykazuje bowiem związek (z reguły pośredni) z przychodami podatnika.

W odniesieniu do kwoty odstępnego nie stosuje się ww. limitu w wysokości 150.000 zł/225.000 zł. Nie jest to bowiem opłata wynikająca z umowy leasingu ani też opłata stanowiąca spłatę wartości samochodu.

Naszym zdaniem, kwota odstępnego nie powinna także być ujmowana w kosztach podatkowych w ramach limitu w wysokości 75%, przewidzianego dla wydatków z tytułu używania samochodu osobowego. Nie jest to bowiem koszt używania samochodu, a jedynie wydatek poniesiony w celu uzyskania prawa do używania ww. samochodu na potrzeby prowadzonej działalności. Nie wiadomo jednak, czy podobne stanowisko zajmie właściwy dla podatnika organ podatkowy.

Więcej przeczytasz w Więcej na ten temat pisaliśmy
Biuletynie Informacyjnym nr 10 z 1.04.2020 r.
na str. 38-40

3. Ewidencja księgowa operacji związanych z cesją umowy leasingu bilansowo finansowego

W przypadku umowy leasingu samochodu osobowego, która dla celów bilansowych kwalifikowana jest jako leasing finansowy, samochód (będący przedmiotem tej umowy) uznawany jest dla celów bilansowych za środek trwały leasingobiorcy (korzystającego). Ustala on wartość początkową takiego środka trwałego i od tej wartości dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Jak wynika z Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 ("Leasing, najem i dzierżawa"), na wartość początkową przedmiotu umowy leasingu finansowego składa się cena jego zakupu, powiększona o opłatę za zawarcie umowy oraz poniesione przez korzystającego bezpośrednie koszty zawarcia umowy, montażu, fundamentów, przystosowania, ulepszenia, i inne podobne.

Przepisy prawne Krajowe Standardy Rachunkowości,
w tym KSR nr 5, dostępne są w serwisie
www.przepisy.gofin.pl  w dziale Rachunkowość

Z kolei cenę zakupu ustala się jako niższą spośród:

 • wartości rynkowej przedmiotu leasingu, ustalonej na moment rozpoczęcia leasingu, lub
   
 • wartości bieżącej opłat leasingowych, ustalonej za pomocą stopy procentowej leasingu lub stopy procentowej korzystającego.

W większości przypadków wartość rynkowa przedmiotu leasingu odpowiada wartości wskazanej w umowie. Jeżeli ustalenie wartości rynkowej przedmiotu leasingu nie jest wiarygodne, korzystający sam ustala wartość przedmiotu umowy. W tym celu bierze pod uwagę cenę rynkową takiego samego lub podobnego przedmiotu. Jeżeli ustalenie ceny rynkowej przedmiotu leasingu nie jest praktycznie możliwe (co dotyczy np. specjalistycznych maszyn i urządzeń dostosowanych wyłącznie do potrzeb korzystającego), to wartość przedmiotu leasingu ustala się drogą zdyskontowania (ustalenia wartości bieżącej) sumy opłat z tytułu leasingu wynikających z umowy.

Powyższe zasady należy przyjąć także przy ustalaniu wartości początkowej samochodu osobowego "przejętego" w ramach cesji umowy leasingu. W tym przypadku w wartości początkowej samochodu osobowego (środka trwałego) będzie uwzględniana generalnie suma części kapitałowych pozostałych do spłaty rat kapitałowych, opłata końcowa (jeśli wynika ona z umowy), a także odstępne zapłacone dotychczasowemu leasingobiorcy z tytułu ww. cesji. Na powyższą wartość początkową składa się także kwota VAT, która nie podlega odliczeniu.

Przypomnijmy, że w przypadku leasingu podatkowo - operacyjnego a bilansowo - finansowego na kwotę opłat (rat) leasingowych składa się zarówno część kapitałowa, stanowiąca spłatę zobowiązania z tytułu przedmiotu leasingu, jak i część odsetkowa. Fakt ten należy uwzględnić, rozliczając dla celów bilansowych cesję umowy leasingu. Operacje związane z ww. cesją mogą zostać ujęte w księgach rachunkowych nowego leasingobiorcy, zapisem:

1. Kwota odstępnego należna dotychczasowemu leasingobiorcy:
   a) wartość brutto faktury:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki";
   b) kwota VAT naliczonego, która podlega odliczeniu:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      - Ma konto 30;
   c) zapłata odstępnego:
      - Wn konto 24,
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".
2. Wprowadzenie przedmiotu leasingu do ewidencji środków trwałych (np. na podstawie dowodu OT):
   a) wartość początkowa środka trwałego:
      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
   b) kwota odstępnego "zawartego" w wartości początkowej:
      - Ma konto 30,
   c) suma opłat leasingowych "zawarta" w wartości początkowej środka trwałego:
      - Ma konto 24-9/2 "Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu".
3. Faktura dokumentująca miesięczną ratę leasingową:
   a) wartość brutto faktury:
      - Wn konto 30,
      - Ma konto 24-9/1 "Rozrachunki bieżące z finansującym"; 
   b) kwota VAT naliczonego, która podlega odliczeniu:
      - Wn konto 22-1,
      - Ma konto 30;
   c) wartość netto faktury: 
      - Wn konto 24-9/3 "Rozliczenie opłat leasingowych",
      - Ma konto 30.
4. Rozliczenie opłaty leasingowej (PK):
   a) część kapitałowa raty leasingowej:
      - Wn konto 24-9/2,
      - Ma konto 24-9/3;
   b) część odsetkowa raty leasingowej:
      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto 24-9/3.
5. Odpis amortyzacyjny dotyczący leasingowanego środka trwałego:
      - Wn konto 40-0 "Amortyzacja",
      - Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

www.LeasingOperacyjny.pl - Ewidencja księgowa leasingu:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.