leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024

Alternatywne rozwiązania ewidencyjne, dotyczące rozliczania opłaty wstępnej w księgach rachunkowych

KSR nr 5 wśród opłat ponoszonych przez korzystającego przed rozpoczęciem okresu leasingu lub w momencie rozpoczęcia tego okresu wymienia opłatę za zawarcie umowy oraz opłatę wstępną (inicjalną). Opłata za zawarcie umowy inaczej zwana też opłatą manipulacyjną to opłata uiszczana przez korzystającego na rzecz finansującego przed rozpoczęciem okresu leasingu, mająca charakter prowizji przysługującej finansującemu za zawarcie umowy. Opłata za zawarcie umowy z zasady uiszczana jest w momencie rozpoczęcia leasingu. Z kolei opłata wstępna zwana również opłatą inicjalną to opłata uiszczana przez korzystającego, najemcę lub dzierżawcę na rzecz finansującego, wynajmującego lub wydzierżawiającego w momencie rozpoczęcia leasingu, najmu lub dzierżawy. Jeżeli opłata za zawarcie umowy i opłata wstępna są pobierane łącznie, a z faktury nie wynika ich podział, to przyjmuje się, że jest to opłata wstępna (por. pkt 3.18-3.19 KSR nr 5).

Wstępna opłata leasingowa podlegająca rozliczaniu w czasie

Ustawa o rachunkowości nie podaje sposobu rozliczania wstępnej opłaty leasingowej. Ze względu jednak na to, że opłata ta dotyczy całego okresu leasingu traktuje się ją jako koszt dotyczący przyszłych okresów sprawozdawczych i rozlicza w czasie z uwzględnieniem postanowień art. 39 ust. 1 i 3 ustawy o rachunkowości, czyli przez okres trwania umowy.

Sposób rozliczania opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym jako czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynika również z KSR nr 5. W świetle tego standardu opłatę wstępną rozlicza się zgodnie z postanowieniami pkt 5.1, czyli przez okres leasingu metodą liniową i obciąża nią równomiernie, w jednakowej wysokości, koszt poszczególnych miesięcy lub kwartałów objętych okresem leasingu. Przy czym, jeśli inny sposób rozłożenia opłaty lepiej odzwierciedla rozkład w czasie korzyści czerpanych przez korzystającego z przedmiotu umowy, to może on być również stosowany. Wstępną opłatę leasingową z punktu widzenia przepisów prawa bilansowego można rozliczać w czasie za pomocą konta służącego do ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów. Takie rozwiązanie ewidencyjne mogą zastosować zarówno jednostki, które w swojej polityce rachunkowości przyjęły do stosowania krajowe standardy rachunkowości, jak i te, które takiego zapisu w swojej polityce nie dokonały.

W księgach korzystającego opłaty z tytułu umowy leasingu operacyjnego zalicza się:

1) do kosztów działalności operacyjnej (usługi obce) lub pozostałych kosztów operacyjnych - w razie stosowania wariantu porównawczego rachunku zysków i strat,

2) do kosztów wytworzenia, ogólnego zarządu lub sprzedaży bądź do kosztów pozostałej działalności operacyjnej - w przypadku stosowania wariantu kalkulacyjnego rachunku zysku i strat

- zależnie od celu użytkowania przedmiotu leasingu.

Przykład

I. Założenia:

1. W kwietniu 2024 r. spółka z o.o. zawarła z firmą "X" umowę leasingu na 36 miesięcy, której przedmiotem jest samochód osobowy (spalinowy). Wartość samochodu wynikająca z umowy wynosi: 180.000 zł netto + 41.400 zł VAT = 221.400 zł brutto. Samochód używany będzie przez spółkę do celów mieszanych, w związku z czym spółka będzie odliczać 50% kwoty VAT od opłat leasingowych. Faktura za opłatę wstępną opiewała na kwotę: 21.600 zł netto + 4.968 zł VAT = 26.568 zł brutto.
2. Zgodnie z polityką rachunkowości spółka korzysta z uproszczenia zawartego w art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości i kwalifikuje umowy leasingu dla celów bilansowych według zasad podatkowych, wstępną opłatę leasingową rozlicza przez okres trwania umowy za pośrednictwem konta 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów", a ewidencję kosztów działalności operacyjnej prowadzi na kontach zespołu 4 i 5.
3. Umowa leasingu zawarta z firmą "X" stanowi pod względem podatkowym leasing operacyjny i analogicznie została zakwalifikowana dla celów bilansowych. Natomiast wstępna opłata leasingowa jest rozliczana:
a) dla celów bilansowych przez 36 miesięcy za pośrednictwem konta 64-0, miesięczny odpis tej opłaty obciążający koszty usług obcych (oraz równolegle koszty zarządu) wynosi: [(21.600 zł + 2.484 zł (tj. 50% VAT naliczonego)] : 36 miesięcy = 669 zł,
b) dla celów podatkowych jednorazowo w kwietniu 2024 r., z uwzględnieniem limitu: 150.000 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura dokumentująca opłatę wstępną w leasingu operacyjnym:
   a) wartość brutto zobowiązania wobec finansującego 26.568 zł 30 24-9/1-1
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu: 4.968 zł × 50% =  2.484 zł 22-1 30
   c) wartość netto opłaty wstępnej wraz z VAT niepodlegającym odliczeniu: 21.600 zł + 2.484 zł =  24.084 zł 40-2 30
   d) przeniesienie opłaty do rozliczenia w czasie 24.084 zł 64-0 49
2. PK - zarachowanie miesięcznej raty opłaty wstępnej 669 zł 55 64-0

III. Księgowania:

Alternatywne rozwiązania ewidencyjne, dotyczące rozliczania opłaty wstępnej w księgach rachunkowych

IV. Rozliczenie wstępnej opłaty leasingowej dla celów podatkowych:

1. Ustalenie proporcji, w jakiej część wstępnej opłaty leasingowej zaliczana jest do kosztów uzyskania przychodów (KUP):
a) kwota limitu: 150.000 zł,
b) wartość netto samochodu plus 50% VAT niepodlegającego odliczeniu: 180.000 zł + (41.400 zł × 50%) = 200.700 zł,
c) proporcja, w jakiej część kapitałowa opłaty wstępnej, zaliczana jest do KUP: (150.000 zł : 200.700 zł) × 100 = 74,74 %.
2. Jednorazowe ujęcie w kosztach podatkowych wstępnej opłaty leasingowej z uwzględnieniem limitu:
a) opłata wstępna netto plus 50% VAT niepodlegającego odliczeniu: 21.600 zł + (4.968 zł × 50%) = 24.084 zł,
b) część opłaty wstępnej zaliczona do KUP: 24.084 zł × 74,74 % = 18.000,38 zł,
c) część wstępnej opłaty leasingowej NKUP: 24.084 zł - 18.000 zł = 6.083,62 zł.

Wstępna opłata leasingowa odniesiona jednorazowo w ciężar kosztów

Rozliczając wstępną opłatę leasingową dla celów bilansowych jednostka może również skorzystać z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, który daje prawo do stosowania uproszczeń, pod warunkiem, że nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na jasne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Jeśli więc w ocenie jednostki opłata wstępna stanowi nieistotną wartość, to może zostać zaliczona jednorazowo do kosztów działalności operacyjnej. Rozwiązanie takie powinno zostać opisane polityce rachunkowości jednostki.

Przykład

I. Założenia:

1. W kwietniu 2024 r. przedsiębiorca "A" zawarł z firmą "X" umowę leasingu wózka widłowego na 24 miesiące. Wartość wózka wynikająca z umowy wynosi: 37.000 zł netto + 8.510 zł VAT = 45.510 zł brutto. Faktura za opłatę wstępną opiewała na kwotę: 5.000 zł netto + 1.150 zł VAT = 6.150 zł brutto.
2. Zgodnie z polityką rachunkowości, przedsiębiorca "A" korzysta z uproszczenia zawartego w art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości i kwalifikuje umowy leasingu dla celów bilansowych według zasad podatkowych, wstępną opłatę leasingową o nieistotnej wartości, tj. do 6.000 zł netto, odnosi jednorazowo w ciężar kosztów działalności operacyjnej, a ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej prowadzi na kontach zespołu 4.
3. Umowa leasingu zawarta z firmą "X" stanowi pod względem podatkowym leasing operacyjny i analogicznie została zakwalifikowana dla celów bilansowych. Natomiast wstępna opłata leasingowa została zaliczona do kosztów jednorazowo w kwietniu 2024 r. zarówno dla celów bilansowych, jak i podatkowych.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura dokumentująca wstępną opłatę leasingową:
   a) wartość brutto zobowiązania wobec finansującego 6.150 zł 30 24-9/1-1
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 1.150 zł 22-1 30
   c) wartość netto wstępnej opłaty leasingowej 5.000 zł 40-2 30

III. Księgowania:

Alternatywne rozwiązania ewidencyjne, dotyczące rozliczania opłaty wstępnej w księgach rachunkowych

www.LeasingOperacyjny.pl - Ewidencja księgowa leasingu:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.