leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018

Zasady rozliczania wstępnej opłaty leasingowej w leasingu operacyjnym

Korzystamy z maszyn na podstawie umów leasingu operacyjnego (podatkowo i bilansowo). Dla celów bilansowych opłaty wstępne rozliczamy przez konto rozliczeń międzyokresowych. Czy takie rozliczanie znaczących dla nas kwot kosztów może być stosowane również dla celów podatkowych? Czy opłatę wstępną powinniśmy zaksięgować jednorazowo w koszty? Stosujemy konta zespołu 4 i 5.

Bilansowe zasady rozliczania wstępnej opłaty leasingowej

Opłatę wstępną w przypadku umowy leasingu operacyjnego można rozliczać w księgach rachunkowych:
 • w czasie przez okres trwania umowy bądź
   
 • jednorazowo, pod warunkiem że nie wpłynie to negatywnie na jasne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz na jej wynik finansowy.

Wybrany sposób ewidencji, zatwierdzony przez kierownika jednostki, wskazane jest opisać w polityce rachunkowości.

Zazwyczaj opłata wstępna stanowi istotną część sumy opłat podstawowych, co ma w sposób odczuwalny zaangażować korzystającego w umowę leasingu i zniechęcać do jej pochopnego rozwiązania, a jednocześnie zapewnić finansującemu szybszy zwrot środków wyłożonych na zakup przedmiotu leasingu. Natomiast opłaty za kolejne okresy (np. miesiące lub kwartały) objęte okresem leasingu są ustalane w wysokości przewidzianej w umowie, która może przewidywać ich ustalenie w jednakowej lub malejącej w kolejnych okresach wysokości.

Ustawa o rachunkowości nie precyzuje sposobu rozliczania wstępnej opłaty leasingowej. Z uwagi jednak na fakt, iż opłata ta dotyczy całego okresu leasingu traktuje się ją jako koszt dotyczący przyszłych okresów sprawozdawczych i rozlicza w czasie z uwzględnieniem art. 39 ww. ustawy przez okres trwania umowy. Taki sposób rozliczania opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym wynika również ze zaktualizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (KSR nr 5), stanowiącego załącznik do uchwały nr 13/2018 Komitetu Standardów Rachunkowości z 10 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 77). W świetle tego standardu, opłata wstępna (opłata inicjalna) to opłata uiszczana przez korzystającego, najemcę lub dzierżawcę na rzecz finansującego, wynajmującego lub wydzierżawiającego w momencie rozpoczęcia leasingu, najmu lub dzierżawy. Opłatę wstępną rozlicza się zgodnie z postanowieniami pkt 5.1 KSR nr 5, tzn. przez okres leasingu metodą liniową i obciąża nią równomiernie, w jednakowej wysokości, koszt poszczególnych miesięcy lub kwartałów objętych okresem leasingu. Przy czym, jeśli inny sposób rozłożenia opłat leasingowych lepiej odzwierciedla rozkład w czasie korzyści czerpanych przez korzystającego z przedmiotu umowy, to może on być również stosowany. Wstępną opłatę leasingową można więc rozliczać w czasie, przez konto służące do ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Takie rozwiązanie ewidencyjne mogą zastosować zarówno jednostki, które w swojej polityce rachunkowości przyjęły do stosowania krajowe standardy rachunkowości jak i te, które takiego zapisu w swojej polityce nie dokonały.

Ewidencja księgowa opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym rozliczanej w czasie

1. FZ - faktura za opłatę wstępną:
   a) wartość brutto faktury:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" lub 24 "Pozostałe rozrachunki",
   b) VAT podlegający odliczeniu:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   c) wartość netto faktury:
      - Wn konto 40-2 "Usługi obce",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   d) zarachowanie opłaty wstępnej do rozliczenia w czasie:
      - Wn konto 64 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".
2. PK - zarachowanie części opłaty wstępnej do kosztów danego miesiąca:
      - Wn konto zespołu 5 (np. konto 55 "Koszty zarządu"),
      - Ma konto 64 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów".

Przykład

Wstępna opłata leasingowa w leasingu operacyjnym podlegająca rozliczeniu w czasie

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego maszyny na 3 lata. Przedmiot umowy służy podstawowej działalności operacyjnej jednostki. Z umowy wynika obowiązek uiszczenia opłaty wstępnej w kwocie netto: 45.000 zł plus VAT: 10.350 zł.
   
 2. Zgodnie z postanowieniami swojej polityki rachunkowości w odniesieniu do umów leasingu jednostka stosuje postanowienia KSR nr 5. W związku z tym wstępną opłatę leasingową rozlicza przez okres trwania umowy metodą liniową. Ponadto spółka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5. Opłaty leasingowe zalicza do kosztów zarządu i księguje na koncie 55.
   
 3. Opłata wstępna wpływająca na wynik finansowy każdego miesiąca obowiązywania umowy leasingu ustalona metodą liniową wynosi:

a) 45.000 zł : 3 lata = 15.000 zł/rocznie,

b) 15.000 zł : 12 m-cy = 1.250 zł/miesięcznie.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura zakupu dokumentująca wstępną opłatę leasingową:      
   a) wartość brutto faktury 55.350 zł 30 21
   b) VAT naliczony 10.350 zł 22-1 30
   c) wartość netto faktury 45.000 zł 40-2 30
   d) zarachowanie opłaty wstępnej do rozliczenia w czasie 45.000 zł 64 49
2. PK - zarachowanie części opłaty wstępnej do kosztów danego miesiąca 1.250 zł 55 64

III. Księgowania:

W świetle przepisów ustawy o rachunkowości, opłatę wstępną w leasingu operacyjnym można również odnieść jednorazowo w ciężar kosztów. Jeśli bowiem wymienione opłaty w ocenie jednostki nie są istotne oraz nie wpłyną negatywnie na jasne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, to można, na podstawie art. 4 ust. 4 i 4a ww. ustawy, skorzystać z uproszczenia i odstąpić od rozliczania opłaty wstępnej w czasie.

Ewidencja księgowa opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym odnoszonej jednorazowo w ciężar kosztów

1. FZ - faktura za opłatę wstępną:
   a) wartość brutto faktury:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" lub 24 "Pozostałe rozrachunki",
   b) VAT podlegający odliczeniu:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   c) wartość netto faktury:
      - Wn konto 40-2 "Usługi obce",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      oraz równolegle:
      - Wn konto zespołu 5 (np. konto 55 "Koszty zarządu"),
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Przykład

Wstępna opłata leasingowa w leasingu operacyjnym podlegająca zaliczeniu jednorazowo w koszty

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego maszyny na 3 lata. Przedmiot umowy służy podstawowej działalności operacyjnej jednostki. Z umowy wynika obowiązek uiszczenia opłaty wstępnej w kwocie netto: 5.000 zł plus VAT: 1.150 zł.
   
 2. Zgodnie z postanowieniami swojej polityki rachunkowości w odniesieniu do umów leasingu spółka stosuje uproszczenie polegające na tym, że wstępne opłaty leasingowe o nieistotnej dla niej wartości, tj. do: 5.000 zł (netto), podlegają zaliczeniu jednorazowo w ciężar kosztów działalności operacyjnej.
   
 3. Spółka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5. Opłaty leasingowe zalicza do kosztów działalności podstawowej i księguje na koncie 50.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura zakupu dokumentująca wstępną opłatę leasingową:      
   a) wartość brutto faktury 6.150 zł 30 21
   b) VAT naliczony 1.150 zł 22-1 30
   c) zaliczenie opłaty wstępnej w ciężar kosztów 5.000 zł 40-2 30
   d) księgowanie równoległe w ciężar kosztów zespołu 5 5.000 zł 50 49

III. Księgowania:

Wstępna opłata leasingowa w leasingu operacyjnym podlegająca zaliczeniu jednorazowo w koszty

Rozliczanie w czasie wstępnej opłaty leasingowej w świetle
interpretacji podatkowych

Wstępna opłata leasingowa w leasingu operacyjnym podlegająca zaliczeniu jednorazowo w koszty Według organów podatkowych wstępnej opłaty leasingowej nie trzeba rozliczać w czasie przez okres na jaki zawarto umowę w przypadku, gdy wstępna opłata leasingowa ma charakter opłaty samoistnej, bezzwrotnej, niezależnej od pozostałych rat leasingowych, a jej poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingu. Tak wynika przykładowo z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.447.2017.1.MS oraz z 10 października 2017 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.249.2017.1.ANK.

Problem pojawia się wówczas, gdy wstępna opłata leasingowa podlega rozliczeniu w czasie pod względem bilansowym. Według najnowszego stanowiska Krajowej Informacji Skarbowej, taki sposób rozliczenia powinien być stosowany również dla celów podatkowych. Zwracamy jednak uwagę, iż wcześniejsze stanowiska organów w tej sprawie nie były jednolite.

Wstępna opłata leasingowa w leasingu operacyjnym podlegająca zaliczeniu jednorazowo w kosztyW świetle najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 czerwca 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.150.2018.1.JP, gdy dla celów bilansowych wstępna opłata leasingowa rozliczana jest w czasie, to taki sam sposób rozliczenia powinien być stosowany dla celów podatku dochodowego. W ww. interpretacji czytamy m.in., że: "(...) moment zakwalifikowania wydatków na opłacenie wstępnej opłaty leasingowej w ciężar kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z treścią art. 15 ust. 4e updop, uzależniony jest od momentu ujęcia w księgach rachunkowych. Skoro Wnioskodawca podjął decyzję o bilansowym rozłożeniu kosztów wstępnej opłaty leasingowej w czasie za pomocą konta czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, poprzez miesięczne odpisy w koszty na okres trwania poszczególnych umów leasingu operacyjnego, to w tym momencie może rozpoznać koszty tej opłaty jako koszty podatkowe (...)".

Wstępna opłata leasingowa w leasingu operacyjnym podlegająca zaliczeniu jednorazowo w kosztyPrzypominamy jednak, że stanowisko organów podatkowych w kwestii rozliczania w czasie dla celów podatkowych wstępnej opłaty leasingowej nie było jednolite. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 17 stycznia 2017 r., nr 3063-ILPB2.4510.186.2016.1.ŁM, stwierdził, że podatnik może wstępną opłatę leasingową zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodów, mimo iż dla celów bilansowych opłatę tę rozlicza w czasie.

www.LeasingOperacyjny.pl - Ewidencja księgowa leasingu:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.