leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa

www.LeasingOperacyjny.pl

Samochód firmowy w leasingu operacyjnym

Zawarta przez przedsiębiorcę umowa stanowi leasing operacyjny, jeśli spełnia warunki określone w art. 23b updof i art. 17b updop.

 

Po pierwsze, umowa leasingu musi zostać zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy jest np. samochód osobowy podlegający amortyzacji.

 

Po drugie, suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego, będącego uprzednio przedmiotem takiej umowy - jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu.

 

 

Rozliczenie w kosztach ubezpieczenia AC leasingowanego samochodu

Najczęściej do ponoszenia wydatków na ubezpieczenie samochodu będącego przedmiotem leasingu zobowiązany jest, na podstawie umowy leasingu, korzystający (leasingobiorca).

 

Zazwyczaj jednak umowę ubezpieczenia zawiera leasingodawca, który następnie kosztami opłacanych składek obciąża leasingobiorcę, (co nie oznacza, że nie może wystąpić również taka sytuacja jak wskazana w pytaniu). Jednak bez względu na to, kto jest stroną umowy ubezpieczenia, gdy składki opłaca leasingobiorca, wówczas z uwagi na to, że samochód jest przez niego wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej, wydatki na ten cel podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

 

 

Warunki pełnego odliczenia VAT od leasingu samochodów osobowych

Zasady odliczania VAT przy nabyciu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wynikają z art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. nr 247, poz. 1652 ze zm.). W myśl tego przepisu, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę VAT do odliczenia stanowi 60% podatku określonego na fakturze, nie więcej niż 6.000 zł.

 

 

Dodatkowe opłaty przy leasingu operacyjnym samochodu osobowego

Zasady odliczania podatku naliczonego od czynszu za leasing samochodu osobowego reguluje art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. nr 247, poz. 1652 ze zm.).

 

W myśl tego przepisu, w przypadku użytkowania samochodów osobowych lub innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty VAT od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania jednego samochodu lub pojazdu nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.

 

 

Wpływ zawieszenia działalności gospodarczej na rozliczanie kosztów leasingu operacyjnego

Koszty opłaconych, w okresie zawieszenia działalności, rat leasingowych należy ujmować w podatkowej księdze.

 

 

Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej

Wstępna opłata wynikająca z umowy leasingu operacyjnego powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w momencie jej poniesienia.

 

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 marca 2013 r., nr IPTPB1/415-775/12-2/KO)

 

 

Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu

Sprzedaż samochodu osobowego, w sytuacji gdy przy jego nabyciu przysługiwało limitowane prawo do odliczenia VAT (60% VAT, nie więcej jednak niż 6.000 zł) jest zwolniona z VAT, jeżeli samochód ten spełnia warunek dla uznania go za towar używany.

 

Warunek ten jest spełniony, jeśli samochód ten był używany przez podatnika dokonującego jego dostawy przez okres co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania nim jak właściciel.

 

 

A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (366) z dnia 20.03.2014

Samochód wykupiony z leasingu może być towarem handlowym

W styczniu 2014 r. dokonaliśmy terminowego wykupu samochodu osobowego z leasingu operacyjnego. W momencie wykupu nosiliśmy się z zamiarem sprzedaży samochodu i nadal szukamy nabywcy, dlatego samochód po wykupie nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, lecz widnieje jako towar na magazynie. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Tak, samochód wykupiony z leasingu operacyjnego może zostać uznany za towar handlowy. 

» czytaj więcej

Gazeta Podatkowa nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014

Limit 20.000 euro przy leasingowanej osobówce a koszty uzyskania przychodu

Czy przedsiębiorca, który na podstawie umowy leasingu operacyjnego wykorzystuje w swojej firmie auto osobowe o wartości przekraczającej 20.000 euro, może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów opłacone od niego raty leasingowe w pełnej poniesionej wysokości? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 784100)

TAK. Raty leasingowe opłacane z tytułu zawartej przez przedsiębiorcę umowy leasingu operacyjnego podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu w pełnej wysokości.

» czytaj więcej

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (362) z dnia 20.01.2014

Podatek u źródła od opłat z tytułu leasingu operacyjnego

Zawierając umowę leasingu operacyjnego z zagraniczną firmą, należy mieć na uwadze, że opodatkowaniu podatkiem u źródła podlegają przychody za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego. Zatem przedsiębiorca korzystający z urządzenia przemysłowego na podstawie takiej umowy może mieć obowiązek pobrania podatku u źródła.

» czytaj więcej

Poradnik VAT nr 23 (359) z dnia 10.12.2013

Leasing operacyjny samochodu osobowego a podatek naliczony - pytania i odpowiedzi

Ograniczenia w zakresie odliczenia VAT z tytułu użytkowania samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego zostały zawarte przede wszystkim w art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. nr 247, poz. 1652 ze zm.). Przepis ten stanowi, że usługobiorca użytkujący samochód osobowy na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze może odliczyć 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania (dotycząca jednego samochodu) nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.

» czytaj więcej

Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (357) z dnia 1.11.2013

Koszty eksploatacji samochodu osobowego używanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego

Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Podpisałem umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego, który będę wykorzystywał na potrzeby działalności gospodarczej. Czy dla samochodu tego muszę prowadzić ewidencję przebiegu, aby koszty jego eksploatacji oraz raty leasingowe zaliczać do kosztów uzyskania przychodów?

Dla samochodu osobowego używanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Zarówno koszty eksploatacji tego samochodu, jak i raty leasingowe, mogą być w całości zaliczone do kosztów podatkowych.

» czytaj więcej

Gazeta Podatkowa nr 86 (1023) z dnia 28.10.2013

Raty leasingu operacyjnego wyrażone w walucie obcej

Spółka jawna prowadząca księgę podatkową metodą uproszczoną wzięła w leasing operacyjny samochód osobowy. Raty leasingowe będą uiszczane na podstawie faktury wystawionej w walucie obcej (w euro), a tylko podatek VAT będzie przeliczony na złote. Po jakim kursie należy przeliczać wartość netto raty, aby zapisać ją w księdze podatkowej? Jaki kurs zastosować do przeliczenia wartości samochodu dla celów ubezpieczenia?

(...) Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

» czytaj więcej

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Darmowy program PIT Gofin 2013 - www.pit.gofin.pl
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60