leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017

Rozliczenie wydatków na wykup samochodu z leasingu operacyjnego - CIT i PIT

W ustawach o podatku dochodowym nie odniesiono się w sposób szczególny do rozliczania wydatków na wykup składnika majątku (tu: samochodu) z leasingu podatkowo - operacyjnego. Jeżeli więc leasingowany samochód będzie po wykupie spełniał definicję środka trwałego, to wydatki na jego wykup będą rozliczane dla celów podatku dochodowego na analogicznych zasadach jak wydatki na "zwykły" zakup środka trwałego.

UWAGA: Nabyte odpłatnie składniki majątku uważa się za środki trwałe (z nieistotnym tu zastrzeżeniem), jeżeli stanowią własność lub współwłasność podatnika, są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok oraz są m.in. wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (zob. art. 16a ust. 1 ustawy o PDOP i art. 22a ust. 1 ustawy o PDOF).

Wartość początkowa samochodu wykupionego z leasingu

Zgodnie z zasadą ogólną (wyrażoną w art. 16g ust. 1 i 3 ustawy o PDOP oraz art. 22g ust. 1 i 3 ustawy o PDOF), wartość początkową środka trwałego nabytego w drodze zakupu stanowi cena jego nabycia, czyli - w skrócie - kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. Są to m.in. koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji. Wartość początkową środka trwałego zwiększa m.in. także niepodlegający odliczeniu VAT naliczony. Cenę nabycia koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania (zob. art. 16g ust. 5 ustawy o PDOP i art. 22g ust. 5 ustawy o PDOF).

Uwzględniając powyższe należy przyjąć, że wartość początkową samochodu wykupionego z leasingu podatkowo - operacyjnego stanowi wartość jego wykupu (powiększona o niepodlegającą odliczeniu kwotę VAT naliczonego oraz o ewentualne koszty związane z nabyciem tego pojazdu). Bez wpływu na wartość początkową samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego pozostaje natomiast jego wartość rynkowa. Tak też stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 3 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-399/16/TSstwierdził:

"(...) wykup przedmiotu leasingu po zakończeniu podstawowego okresu trwania umowy staje się odrębnym od samej umowy leasingu zdarzeniem prawnym, tj. umową sprzedaży. O powyższym świadczy przede wszystkim fakt, że korzystający jest jedynie uprawniony do zakupu przedmiotu leasingu, a nie zobowiązany do dokonania tej czynności. Realizacja tego uprawnienia wymaga wyrażenia chęci jego odkupienia od finansującego. W związku z powyższym, wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu jest jego nabyciem w drodze kupna, a wartość wykupu - ceną jego nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 1 pkt 1 updop. Przyjęcie stanowiska Wnioskodawcy (ustalenie wartości początkowej według ceny rynkowej samochodu - przyp. red.) skutkowałoby możliwością dwukrotnego ujęcia w kosztach uzyskania przychodów tego samego wydatku - raz w postaci uiszczanych opłat z tytułu rat leasingowych, a drugi raz w postaci odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości rynkowej środka trwałego (...)."

Amortyzacja samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego

Amortyzacja podatkowa samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego dokonywana jest w analogiczny sposób, jak w przypadku samochodu nabytego w drodze "zwykłego" zakupu.

Jeśli wartość początkowa samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego (spełniającego po wykupie definicję środka trwałego) nie przekracza 3.500 zł, to wydatki poniesione na nabycie takiego pojazdu podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na zasadach podobnych, jak przy "zwykłym" zakupie niskocennych składników majątku - zob. art. 16d ust. 1art. 16f ust. 3 ustawy o PDOP i art. 22d ust. 1art. 22f ust. 3 ustawy o PDOF.

Metody amortyzacji, które mogą mieć zastosowanie do amortyzacji samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego, przedstawiamy w poniższej tabeli.

Metoda amortyzacji Samochód osobowy Samochód ciężarowy
Metoda liniowa według stawek z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych Tak Tak
Metoda liniowa według stawek z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych podwyższonych o współczynnik nie wyższy niż 1,4 - w przypadku samochodów używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej Tak Tak
Indywidualna stawka amortyzacyjna przewidziana dla samochodów używanych lub ulepszonych Tak Tak
Metoda degresywna Nie Tak
Jednorazowy odpis amortyzacyjny możliwy do zastosowania przez małych podatników (lub podatników rozpoczynających działalność gospodarczą) Nie Tak
"Nowy" jednorazowy odpis amortyzacyjny przewidziany dla nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT Nie Nie

www.LeasingOperacyjny.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60