leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (362) z dnia 20.01.2014

Podatek u źródła od opłat z tytułu leasingu operacyjnego

Zawierając umowę leasingu operacyjnego z zagraniczną firmą, należy mieć na uwadze, że opodatkowaniu podatkiem u źródła podlegają przychody za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego. Zatem przedsiębiorca korzystający z urządzenia przemysłowego na podstawie takiej umowy może mieć obowiązek pobrania podatku u źródła.


Opodatkowanie przychodów za użytkowanie urządzenia przemysłowego

W stosunku do niektórych dochodów uzyskiwanych przez podmioty zagraniczne na terytorium Polski ustawodawca wprowadził obowiązek poboru podatku przez płatnika, tj. przez podmiot krajowy dokonujący wypłaty należności podmiotowi zagranicznemu. Obowiązek ten obejmuje należności, o których mowa m.in. w art. 29 updof i art. 21 updop, w tym tzw. należności licencyjne (ustawodawca nie używa wprost tego terminu). Należą do nich np. należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu.

Niezależnie od tego czy płatnik pobiera podatek na podstawie art. 29 updof (tj. gdy odbiorca jest osobą fizyczną), czy art. 21 updop (w pozostałych przypadkach) należności te podlegają opodatkowaniu w wysokości 20% przychodów.

W przypadku wypłaty należności licencyjnych przez spółkę polską spółce kapitałowej, będącej podatkowym rezydentem w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej i przy spełnieniu określonych w ustawie o CIT warunków, art. 21 ust. 3 updop przewiduje zwolnienie od opodatkowania takich należności. Zwolnienie to obowiązuje od 1 lipca 2013 r. Przypominamy, że przed tym dniem obowiązywały przepisy przejściowe (tj. art. 6 i 7 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz. U. nr 254, poz. 2533), na mocy których podmioty spełniające warunki określone w art. 21 ust. 3 updop mogły korzystać z obniżonej stawki podatku. Od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2013 r. stawka ta wynosiła 5%, a wcześniej, tj. od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2009 r. - 10%.


Opłaty za użytkowanie urządzenia przemysłowego - w umowach międzynarodowych

Przepisy dotyczące opodatkowania w Polsce należności licencyjnych wypłacanych podmiotom zagranicznym stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

W wielu umowach opłaty za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego podlegają zaliczeniu do należności licencyjnych. Przykładem są np. umowy zawarte przez Polskę z Niemcami, Belgią, Austrią. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ograniczają wysokość podatku, jaki może być pobrany w państwie, skąd pochodzi należność licencyjna, zwykle do 5% lub 10% kwoty brutto należności (uzależniając jednak często zastosowanie niższej stawki od tego, czy odbiorca należności jest zarazem jej ekonomicznym właścicielem).

Przykład

Spółka z o.o. użytkuje maszynę produkcyjną na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Finansującym jest firma z siedzibą w Austrii. Podmiot ten nie posiada na terytorium Polski zakładu w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Austrią.

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 i 2 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. nr 224, poz. 1921 ze zm.), należności licencyjne, powstające w jednym umawiającym się państwie (tu: w Polsce) i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie (tu: w Austrii), mogą być opodatkowane zarówno w pierwszym państwie (czyli w Polsce będącej państwem źródła) jak i w drugim państwie (czyli w Austrii będącej w tym przypadku państwem rezydencji podmiotu uzyskującego te dochody).

Od wypłacanego austriackiemu kontrahentowi czynszu należy potrącać podatek dochodowy w wysokości 5% kwoty należności brutto.

Jeżeli definicja należności licencyjnych nie obejmuje płatności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, to płatności z tytułu leasingu transgranicznego są uznawane za zyski przedsiębiorstw. Taka kwalifikacja jest zgodna z zaleceniem Modelowej Konwencji OECD (pkt 9 komentarza do artykułu 12 Modelowej Konwencji - Modelowa Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011 r., str. 274).

Przykład

Na podstawie umowy leasingu z osobą prawną z siedzibą we Francji, spółce oddana została do odpłatnego używania maszyna produkcyjna. Z tego tytułu spółka płaci czynsz. Firma francuska dostarczyła spółce certyfikat rezydencji.

Z art. 12 ust. 4 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1977 r. nr 1, poz. 5) wynika, że nie podlegają zaliczeniu do należności licencyjnych opłaty za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego. Wobec tego w tym przypadku, wypłacając podmiotowi zagranicznemu (przedsiębiorstwu) należność, która jest należnością licencyjną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lecz nie stanowi takiej należności w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, stosuje się odpowiednio przepisy tej umowy dotyczące opodatkowania zysków przedsiębiorstwa.

Z art. 7 umowy wynika, że takie zyski mogą być opodatkowane tylko w państwie siedziby przedsiębiorstwa (za wyjątkiem przypadku, kiedy przedsiębiorstwo prowadzi w drugim państwie działalność poprzez tzw. "zakład"). Oznacza to, że podmiot polski dokonujący wypłat takich należności nie jest obowiązany do potrącania od nich zryczałtowanego podatku dochodowego.

Dochód podmiotu francuskiego z tytułu leasingu maszyny przemysłowej podlega opodatkowaniu tylko we Francji (o ile podmiot zagraniczny nie posiada zakładu na terytorium Polski).

Zwróć uwagę!

Opłaty leasingowe wypłacane z tytułu leasingu operacyjnego urządzenia przemysłowego, w świetle postanowień konkretnej umowy mogą być traktowane jako należności licencyjne lub zyski przedsiębiorstwa.

Jeżeli leasingodawca prowadzi w Polsce działalność gospodarczą poprzez położony tu zakład, to Polska może opodatkować zyski zagranicznego leasingodawcy w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi. W takim przypadku, stosownie do art. 41 ust. 2a updof i art. 26 ust. 1d updop, polski leasingobiorca nie pobiera podatku od dokonywanych wypłat, jeżeli od zagranicznego leasingodawcy uzyska dwa dokumenty, tj.:

1) certyfikat rezydencji podatkowej, potwierdzający kraj, jakiego rezydentem w zakresie podatku dochodowego jest ta osoba zagraniczna, oraz

2) pisemne oświadczenie, że wypłacane należności związane są z działalnością położonego w Polsce zakładu tej osoby.

Oświadczenie powinno zawierać dane identyfikujące podatnika zagranicznego mającego w Polsce zakład, a w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej tego podatnika oraz adres zakładu (art. 41 ust. 2b updof i art. 26 ust. 1e updop).


Wyjaśnienie pojęcia "urządzenie przemysłowe"

Organy podatkowe dążą do bardzo szerokiego rozumienia określenia "urządzenie przemysłowe". Kierują się przy tym definicją słownikową. Na przykład Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 11 października 2013 r., nr IPTPB3/423-264/12-13/13-S/IR stwierdził: "Wobec braku definicji ustawowych, polskie prawo podatkowe korzysta w tym zakresie z definicji słownikowej pojęcia, z której wynika, że »urządzenie« jest rodzajem mechanizmu lub zespołem elementów, przyrządów, służącym do wykonywania określonych czynności, ułatwiającym pracę; urządzenie przeładunkowe, urządzenie transportowe (Słownik języka polskiego; PWN Warszawa 1996 r., tom III). Urządzenie ma więc służyć do wykonywania danej czynności. Istotne jest również, aby urządzenie pomagało w wykonywaniu czynności i ułatwiało pracę. W efekcie, można postawić tezę, że pojęcie urządzenia przemysłowego należy rozumieć maksymalnie szeroko, ma ono bowiem charakter sformułowania ogólnego, mieszczącego w sobie wszelkie możliwe urządzenia stanowiące zespół elementów technicznych. Nie można go zatem zawężać do urządzeń wykorzystywanych bezpośrednio przy produkcji".

Według organów podatkowych urządzeniami przemysłowymi są np.:

 • samochody i wózki widłowe - powołana interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi,
   
 • oczyszczalnia ścieków - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 maja 2013 r., nr ILPB4/423-31/13-4/MC,
   
 • kontenery i naczepy - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 kwietnia 2013 r., nr ILPB4/423-16/13-7/MC,
   
 • samochód osobowy - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 grudnia 2012 r., nr ILPB4/423-322/12-4/MC
   ,
 • lokomotywy i wagony - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 września 2011 r., nr ILPB4/423-214/11-2/ŁM,
   
 • naczepa do ciągników siodłowych - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 6 czerwca 2011 r., nr ITPB3/423-127/11/AM,
   
 • stanowisko handlowe wraz z wyposażeniem wynajęte na targach i wystawach organizowanych poza terytorium Polski - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 marca 2011 r., nr IBPBI/2/423-1801/10/BG,
   
 • pompy i nagrzewnice wspomagające pracę innych urządzeń - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 sierpnia 2008 r., nr IP-PB3-423-724/08-2/PS,
   
 • kontener funkcjonalnie przystosowany jako pomieszczenie biurowe, szatnia, miejsce do spożywania posiłków przez pracowników zatrudnionych przy budowie i remontach dróg - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 sierpnia 2008 r., nr IBPB3/423-374/08/NG.

www.LeasingOperacyjny.pl - Leasing dla celów podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

marzec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.