leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015

W jakiej wartości wykazuje się przedmiot leasingu operacyjnego w informacji dodatkowej?

Nasza firma podpisała umowę leasingu operacyjnego dotyczącą samochodu osobowego. Jest to leasing operacyjny zarówno w świetle przepisów bilansowych, jak i podatkowych. W jakiej wartości należy zaprezentować tę umowę w informacji dodatkowej do bilansu sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości oraz w jakiej wartości wprowadzić przedmiot leasingu do ewidencji pozabilansowej?

W odniesieniu do leasingu operacyjnego korzystający nie wykazuje przedmiotu leasingu jako składnika aktywów w księgach rachunkowych i bilansie. W celach informacyjnych może ująć wartość przedmiotu umowy w ewidencji pozabilansowej prowadzonej dla obcych środków trwałych, przykładowo jednostronnym zapisem:

      – Wn konto 09-0 "Obce środki trwałe"
         (w analityce: Środki trwałe używane na podstawie umowy
         leasingu operacyjnego).

W rachunku zysków i strat korzystający wykazuje łączne opłaty leasingowe za rok, którego sprawozdanie dotyczy, jako koszt danego okresu. Jeśli na dzień bilansowy bieżąca faktura dotycząca opłaty podstawowej nie zostanie zapłacona, to zobowiązanie z tytułu leasingu operacyjnego korzystający wykazuje w pasywach bilansu sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości – w pozycji B.III.2 lit. d) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług".

Dyżury telefoniczne ekspertów
Terminy i tematy dyżurów telefonicznych
ekspertów dostępne są w serwisie
www.dyzurytelefoniczne.gofin.pl

Z kolei w punkcie 1.3 dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego korzystający ujawnia wartość aktywów będących przedmiotem leasingu operacyjnego.

Ustawa o rachunkowości nie wskazuje według jakiej wartości wykazać przedmiot leasingu operacyjnego w informacji dodatkowej. Można w tym celu uwzględnić wyjaśnienia zawarte w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa", z których wynika, że wartość przedmiotu leasingu operacyjnego korzystający ustala na podstawie informacji przekazanych mu przez finansującego, a w przypadku ich braku lub uznania za niewiarygodne – na podstawie cen rynkowych podobnego przedmiotu. Zatem jednostka może skorzystać z wartości podanej przez leasingodawcę w umowie, a w przypadku jej braku samodzielnie ustalić wartość rynkową przedmiotu umowy. W tej samej wartości ujmuje się wartość przedmiotu leasingu w ewidencji pozabilansowej.

www.LeasingOperacyjny.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60