leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015

Wykup przedmiotu leasingu operacyjnego

Użytkujemy pojazd ciężarowy w leasingu operacyjnym. Raty leasingowe zaliczamy bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Ponieważ sprawozdanie finansowe naszej jednostki nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, na takich samych zasadach dokonujemy rozliczeń dla celów bilansowych. Czy wartość wykupu znacznie przekraczającą 3.500 zł można od razu odnieść w koszty, czy też należy amortyzować z zastosowaniem stawek z Wykazu?

Wykup przedmiotu leasingu operacyjnego rozlicza się na zasadach ogólnych dotyczących nabycia środków trwałych. Za wartość początkową tak nabytego środka trwałego przyjmuje się cenę nabycia, tj. wartość wykupu powiększoną o ewentualne koszty związane z jego nabyciem.

Dla celów podatku dochodowego kwota wykupu przedmiotu umowy leasingu tworzy wartość początkową ewentualnego środka trwałego. Jeżeli wartość ta przekracza 3.500 zł, jego amortyzację należy rozpocząć od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia wykupionego środka trwałego do ewidencji.

Amortyzacji środków trwałych wykupionych uprzednio z leasingu operacyjnego dokonuje się na ogólnych zasadach. Możliwa więc jest amortyzacja przy zastosowaniu metody liniowej, degresywnej, indywidualnie ustalonych stawek amortyzacyjnych lub w przypadku małych podatników jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Stawki z Wykazu mogą zostać przez podatnika zmniejszone lub po spełnieniu określonych warunków odpowiednio zwiększone - np. w związku z bardziej intensywnym od przeciętnego sposobem wykorzystania danego składnika majątku (por. art. 22i ustawy o PDOF lub odpowiednio art. 16i ustawy o PDOP).

Jedynie w przypadku, gdy wartość wykupu nie przekracza kwoty 3.500 zł lub przewidywany okres użytkowania wykupionego składnika będzie krótszy niż 12 miesięcy, można wydatek na taki wykup odnieść bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu. W przypadku wartości nieprzekraczającej 3.500 zł można również zaliczyć wykupiony składnik do środków trwałych i dokonać jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania go do używania lub w miesiącu następnym.

W omawianym przypadku podobnie będzie dla celów bilansowych. Jednostka, o której mowa w pytaniu, w myśl art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości, dokonywała bowiem kwalifikacji umowy leasingu na zasadach podatkowych.

Tak więc wartość początkową środka trwałego nabytego w drodze wykupu z leasingu operacyjnego stanowi cena jego nabycia. Przez cenę tę, zgodnie z art. 28 ust. 2 i 8 ustawy o rachunkowości, rozumie się kwotę należną sprzedającemu, pomniejszoną o podlegający odliczeniu VAT naliczony, powiększoną o koszty poniesione przez jednostkę do dnia przekazania środka trwałego do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu jego sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe. Analogiczny sposób rozliczenia wykupu przedmiotu leasingu operacyjnego przedstawiono w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa". W rozdziale IV ust. 7

stwierdzono m.in., że w momencie wykupu przedmiotu leasingu operacyjnego korzystający wprowadza do swoich ksiąg dotychczasowy przedmiot umowy leasingu w cenie nabycia, którą jest opłata końcowa, powiększona o ewentualne dodatkowe opłaty i zalicza go odpowiednio do środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości, inwestycji w wartości niematerialne i prawne lub towarów.

Przepisy prawne
Aktualnie obowiązujące stanowiska
i standardy rachunkowości
dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl

Zatem w sytuacji przedstawionej w pytaniu, wykup środka trwałego użytkowanego dotychczas na podstawie umowy leasingu operacyjnego (zarówno dla celów podatkowych, jak i bilansowych) może podlegać ewidencji następującym zapisem:

      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" lub konto 30
         "Rozliczenie zakupu".

www.LeasingOperacyjny.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60